info@bilimmerkezi.com.tr

Tüzüğümüz
BİLİM MERKEZİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

I.BÖLÜM
ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI


Madde 1: ADI VE MERKEZİ
Derneğin Adı : Bilim Merkezi Geliştirme Derneği’dir
Derneğin Merkezi: İstanbul’dur. Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul içinde Derneğin adresi değiştirilebilir. Yönetim kurulu kararı ile diğer il ve ilçelerde şubeler ve lokaller, platformlar açılabilir.

Madde 2: AMACI
Öncelikli olarak Bilim Merkezlerini, Deneysel Eğitim Merkezlerini, Bilim Müzelerini, Bilim Tarihi Müzelerini, Bilim Kulüplerini, Bilim Derneklerini, Çocuk Üniversitelerini; Bilim, Bilimsel ilerleme ve bilimin geniş kitlelerce sevilmesi alanında faaliyet gösteren kurumları, bilim gösterileri ve etkinlikleri düzenleyen toplulukları, kurumları, grupları, bilim adamlarını ve bilime ilgi duyan gençleri desteklemek, ilgililere yardımcı olmak, bu alanda eğitim faaliyetleri düzenlemek, başka kurumların faaliyetlerine destek olmak, bilimin ve medeniyetin gelişmesine maddi manevi katkıda bulunmak, bu maksat ve gaye ile her türlü faaliyette bulunmaktır. İcap ettiğinde iktisadi ve sosyal teşebbüs ve işletmeleri kurmak, idare etmek, işletmek.

Madde 3: Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1. Bilim Merkezleri, Deneysel Eğitim Merkezleri, Bilim Müzeleri, Bilim Tarihi Müzeleri, Bilim Kulüpleri, Çocuk Üniversiteleri kurmak, işletmek, idare etmek.

2. Bilim ve bilimsel ilerleme alanında çalışabilecek her türlü kurum ve kuruluşu kurmak, kurulmuş olanlarla ortak çalışma yapmak, kurulması için mevcut kurumlarla mutabakat sağlayarak çalışmak.

3. İktisadi ve sosyal teşebbüs ve işletmeleri kurmak, idare etmek, işletmek.

4. Bilimi gençlere sevdirmek, toplum geneline bilimsel keşif ve bilimsel bilgilerin yayılmasını sağlamak amacıyla her türlü eğitim faaliyetinde bulunmak, bu faaliyetleri desteklemek.

5. Ülkede bilimsel ilerlemeye yönelik faaliyet ve çalışmalar için uygun tesis ve yapıların kurulmasını, işletilmesini ve idare edilmesini sağlamak.

6. Bilimin sevdirilmesi ve geniş toplum katmanlarına ulaştırılması için ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, ilgili olanlara yönelik olarak; bölgesel, ulusal, uluslararası, eğitim faaliyetleri, yarışmalar, forumlar, toplantılar, sunumlar sempozyumlar, çalıştaylar, konferanslar, eğitim kampları, eğitim programları benzeri faaliyetler düzenlemek, düzenlettirmek, düzenlenmesine yardımcı olmak, düzenlenen faaliyetlere ortak olmak.

7. Bilimsel içerikli eğitim programları düzenlemek, film, kısa film, animasyon film, simülasyon çalışmaları yapmak, yaptırmak, mevcut olanlara ortak olmak,

8. İnternet üzerinden eğitim faaliyetleri ve eğitim programları düzenlemek. Tanıtıcı ve bilgilendirici bilimsel içerikli internet videoları hazırlamak. İnteraktif internet siteleri hazırlamak.

9. Bilimin sevdirilmesi ve geniş kitlelere yayılması için matbu veya sanal bülten, gazete, dergi çıkarmak, çıkarttırmak, basmak, bastırmak, yayınlamak, yayınlattırmak.

10. Bilimin sevdirilmesi ve geniş kitlelere yayılması için tiyatro oyunları, kitaplar, broşürler, tanıtım ve bilgilendirme kitapçıkları hazırlamak ve hazırlatmak,

11. Bilimsel kriterler ölçeğinde, eğitim materyalleri, dokümanları ve araçları tasarlamak, bunları yapmak ve uygulanmasını çalışmasını kontrol etmek, düzenlemek ve dağıtımını sağlamak.

12. Yurt içi ve yurt dışı kültür ve eğitim amaçlı gezi, eğlence ve benzeri etkinlikleri düzenlemek; turistlik tesislerde eğitim programları tertip etmek, her türlü hediyelik tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırmak ve dağıtmak.

13. Faaliyet alanları ile ilgili fuarlar, sergiler, kermesler, konserler ve yarış benzeri etkinlikler ve benzeri organizasyonları düzenlemek ve ödüller vermek. Mevcut hukuki ve idari yapının daha etkin olarak düzenlenmesi için çeşitli kurum ve kuruluşlara çözüm önerileri sunmak ve bu amaca yönelik her türlü çalışmalarda bulunmak.

14. Lise, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora gibi akademik aşamalar içindeki insanların, Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını desteklemek, uygun laboratuvar, araştırma araç ve gereçler sağlamak, üretmek, tasarlamak, yapmak, yaptırmak, temin etmek,

15. Lise, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora gibi akademik aşamalar içindeki insanların, Akademisyenlerin bilimsel çalışmaları için veri ve malzeme sağlamak, üretmek, tasarlamak,

16. Bilim Merkezleri, Deneysel Eğitim Merkezleri, Bilim Müzeleri, Bilim Tarihi Müzeleri, Bilim Kulüpleri, Bilim Dernekleri, Çocuk Üniversiteleri; Bilim, Bilimsel ilerleme ve bilimin geniş kitlelerce sevilmesi alanında faaliyet gösteren kurumlar, bilim gösterileri ve etkinlikleri düzenleyen topluluklar, kurumlar için bilimsel sunum araçları, bilimsel gösteri araçları, ekipmanları üretmek, tasarlamak, yapmak, yapmak.

17. Kamu ve özel kuruluşlarca duyurulan proje çağrılarına başvuru yapmak ve ortak olmak.

II.BÖLÜM

ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA


Madde 4: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olmak için başvuruya hakkı vardır. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üye olma koşullarını taşıyan ve Derneğe üye olmak isteyenler, Dernekçe hazırlanmış başvuru formunu el yazıları ile eksiksiz doldurup imzalayarak form ekinde ki kendisinin adli sicil belgesini, nüfus hüviyet cüzdanlarının örneğini, ikametgah belgesiyle, giriş ödentisi makbuzunu dernek başkanlığına teslim eder. Üyelik isteminin işleme konulabilmesi için, başvuru formunun en az iki asıl üye tarafından imzalanması gerekir.

Eksik belgelerle yapılan başvuru geçersiz sayılır

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 5: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6- Mazeretsiz 2 sefer Genel Kurul Toplantısına katılmamak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

III BÖLÜM

GENEL MERKEZ, ŞUBE, TEŞKİLAT VE ORGANLARI

BİRİNCİ KISIM

Dernek Organları

Madde 7:
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim Kurulu

Madde 8: Merkez Genel Kurulu ve Teşkili

Merkez Genel Kurulu, Merkez Genel Kurul Asil Üyeleri ile varsa şube Genel Kurullarınca seçilmiş birer temsilciden teşekkül eder.

Fahri üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir, teklif ve temennilerde bulunabilir, ancak oy hakları olmadığı gibi, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Disiplin Kuruluna seçilemezler.

Madde 9: Toplantılar

Merkez Genel Kurulu toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür. Toplantı ve çağrı yapılmadan da karar alınabilir.

a) Olağan Toplantılar

Olağan toplantılar üç yılda bir Eylül ayında Dernek merkezinin bulunduğu İstanbul’da yapılır. Genel kurul dışındaki toplantılar gerekli prosedüre uyularak dernek merkezinin bulunduğu il merkezi dışında da yapılabilir.

b) Olağanüstü Toplantılar

- Derneğin olağanüstü toplantıları:
- Merkez yönetim kurulunun kararı ile
- Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde
- Merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılır

Genel kurul, toplantıya en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu’nun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

c) Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 10: Çağrı Usulü

Genel kurul 3 yılda bir defa Eylül ayında toplanır.

Merkez yönetim kurulu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede veya elektronik posta ile ilan edilerek ve üyelerin adresleri ile şubelere mektup ve yazıyla veya elektronik yolla bildirmek suretiyle toplantılara çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 60 günden fazla olamaz. Toplantının yapılacağı gün saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere bildirilir.

Madde 11: Yeter Sayı

Merkez genel kurulun toplantı yeter sayısı tüzüğe göre Genel kurula katılma hakkı bulunan merkez üyeleri ile varsa şube temsilcilerinin teşkil ettiği sayının yarısının bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz. Kararlar her iki toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir.

Madde 12: Gündem

Gündem, merkez yönetim kurulunca hazırlanır. Merkez denetleme kurulunun gündeme sunulmasını istediği maddeler gündeme dâhil edilir.

Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurul gündemdeki sırayı değiştirebilir.

Madde 13: Üyelerin Hakları ve Oy Kullanma

Her genel kurul üyesi bir oy ve eşit haklara sahiptir. Organların seçimlerinde en çok oy alanlar sıra ile asli ve yedek üyelik sıfatını kazanırlar.

Madde 14: Yapılış Usulü

Genel kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imza ederek toplantı yerine giderler. Listedeki imzaların ve şube temsilcileri yetki belgelerinin tetkikinden 12. maddede belirtilen sayının sağlandığının anlaşılması üzerine durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki kâtipten oluşan kongre divanı seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Kâtipler toplantı zaptını tanzim eder başkan ile birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde 15: Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

a) Dernek organlarının seçimi,

b) İcabında derneğin tüzüğünün değiştirilmesi

c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun faaliyet ve hesaplarının ibra edilmesi

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

e) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ile gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ve dernek çalışmalarını düzenleyecek yönetmelik hazırlama hususunda yönetim kuruluna genel veya özel yetki verilmesi

f) Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, federasyonlara katılması, platformlara katılması yurt dışında dernek ve kuruluşlara üye olması veya ayrılması

g) Derneğin feshedilmesine karar vermesi

h) Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

i) Gerek görülen yerlerde şube açma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi

J) Derneğin Vakıf Kurması,

k) Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

l) Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 16: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

İKİNCİ KISIM

Madde 17:
Merkez Yönetim Kurulu Teşkili

Yönetim kurulu genel kurulca üç sene müddetle vazife görmek üzere dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen 7 asil 7 yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim kurulu asil üyeleri arasından ayrılmalar olduğu takdirde yedek üyeler boşalan asil üyeler yerine göreve başlar, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya üye sayısı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinin her biri mahalli sulh hukuk hâkimliğine başvurarak genel kurul toplantısı yaptırmasını isteyebilir.

Madde 18: Merkez Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Merkez yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak,

b) Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

c) Kabul edilen faaliyet programı ile bütçe icaplarını ve genel kurul kararlarını yerine getirmek,

d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

e) Merkez bütçesinde maddeler arasında nakil yapmak,

f) Merkezdeki memur ve müstahdemleri işe almak ve işten çıkarmak,

g) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve bu şube kurucularına yetki vermek, şubeleri denetlemek, gerektiğinde kapatmak, yönetim kurullarını ıskat ve yerlerine geçici yönetim kurulu tayin etmek.

h) Şubelerin faaliyet programlarını ve bütçelerini aynen veya değiştirerek tasdik veya kati hesaplarını kabul veya reddetmek. Ret halinde zararı sorumlularına tazmin ettirmek.(Şube genel kurullarının hakları mahfuzdur)

i) Mer’i mevzuat, tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım satımı, her türlü tasarruf ve iltizami muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türü taahhüt ve sarfiyat hususlarına karar vermek.

j) Dernek leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatte bulunmak, bu hususlarda avukata vekâlet vermek.

k) Gerektiğinde şube genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak.

l) Tüzükte belirtilen ve gerekli gördüğü sair hususlarda gerek görüldüğünde ilgili kişi veya kurumlardan mütalaa istemek.

m) Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak.

n) Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

o) Derneğe bağlı gençlik ve çocuk kulüpleri kurmak.

p) İktisadi ve sosyal teşebbüsleri kurmak,

Madde 19: Görev Bölümü

Merkez yönetim kurulu seçimden sonra ilk toplantıda genel başkan, iki genel başkan yardımcısı, genel muhasip, genel sekreteri ve iki yönetim kurulu üyesi seçer. Görev süresi seçimin yapıldığı genel kurula kadardır. Genel başkan derneği temsil eder ve yönetim kurulu toplantılarını yönetir. Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda onu temsilen genel başkan yardımcısı bulunur.

Madde 20: Faaliyet

Merkez yönetim kurulu, aksine karar vermedikçe en az ayda bir toplantı yapar. Görülecek lüzum üzerine de resen veya üyelerden üçünün yahut denetleme kurulunun yazılı istekleri halinde başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

Toplantıda müzakere ve karar nisabı yarının bir fazlasıdır.

Mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmeyen üye yönetim kurulu kararı ile müstafi sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Madde 21: Merkez Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri

Merkez denetleme kurulu üç sene müddetle merkez genel kurulu adına derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere dernek üyeleri arasından seçilen üç asli ve üç yedek üyeden müteşekkildir. Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer çalışma usul ve programını kararlaştırır.

Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Muamele hesaplarının mevzuat, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunu incelemek.

b) Para, kıymetli evrak, ve sair değerlerin demirbaş eşya ile menkul ve gayrimenkullerin durumlarını gözden geçirmek, belirsiz zamanlarda kasayı kontrol etmek.

c) Merkez yönetim kuruluna en az altı ayda bir müşahede tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte mütalaalarını muhtevi raporlar vermek.

d) Merkez genel kuruluna merkez yönetim kuruluna verdiği faaliyet ve hesap raporu ile bütçe tasarısı ile kati hesapları hakkındaki mütalaalarını ihtiva eden yıllık raporlar vermek.

e) İcabı halinde merkez genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını istemek.

Denetçiler, yönetim kurulu toplantılarına katılarak müşahede ve mütalaalarını beyan edebilirler ancak oya katılamazlar.

Merkez denetleme kurulunun yetkileri bütün teşkilata şamildir. Kontrollerde tahkik ve ıslahı gerektiren haller görüldüğü takdirde durum merkez yönetim kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Madde 22: Merkez Disiplin Kurulu Teşkili ve Görevleri

Merkez disiplin kurulu üç sene müddete görev yapmak üzere genel kurul üyeleri arasından seçilen 3 asli ve 3 yedek üyeden teşekkül eder. Denetleme kurulunun seçim usulüne tabidir. Merkez disiplin kurulu üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya dernek gayesine aykırı harekette bulunan yahut dernek aleyhinde bulundukları sabit görülen merkez ve şube genel kurul üyeleri hakkında fiillerinin mahiyet ve ehemmiyet derecelerine göre uyarma cezası verir.

Merkez yönetim kurulunun belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği üzerine hakkında tahkikata üye, taahhütlü mektupla davet olunur; gelenlerin savunmaları alındıktan sonra gelmeyenlerin gıyaplarında evrak incelenerek gerekli karar verilir.

Madde 23: Yedek Üyelerin Görev Alması

Yönetim kurulu denetleme kurulu ve disiplin kurullarından boşalan yerleri aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler alır. Eşit oy almış üyeler birlikte çağırılıp aralarında kura çekimi yapılır.

BEŞİNCİ KISIM

Madde 24: Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

ALTINCI KISIM

Madde 25: Şubeler ve Kuruluşu

Genel kurulun kararı ile uygun görülen yerlerde şubeler açılabilir.

Bu maksatla merkez yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda şube kurucularının adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ve tabiiyetleri ile şube merkezi adresi bildirilir ve yazıya dernek tüzüğünün iki örneği ile yetki belgesi eklenmesi gereklidir. İlk organlar kurucular tarafından teşkil olunur. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri şarttır. Şubelerin yetki ve sorumlulukları ile faaliyet alanları ve çalışma şartları “Yönetim Kurulu” tarafından tanzim edilecek bir “Yönetmelikle” düzenlenir.

Madde 26: Şubenin Çalışma Alanı

Şubenin çalışma alanı şubenin kurulmuş olduğu il ve çevre illeri kapsar. Bir ile bağlı ilçelerde şube varsa bu şubeler kendi ilçe sınırları içinde çalışırlar.

Madde 27: Şubenin Amacı

Şubenin amacı, Bilim Merkezi Geliştirme Derneği tüzüğünde belirtilen amaçtır.

Madde 28: Şubenin Organları

a) Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı asil üyelerden genel kurula katılma hakkına haiz olanlardan müteşekkildir. Şube gene kurulu Bilim Merkezi Geliştirme Derneği tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket eder.

Şube genel kurulunun merkez genel kurulundan en az iki ay önce bitirilmiş olması gereklidir. Şube genel kurulu Mayıs ayında yapılır yapılır.Şube genel kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler:

Geçen çalışma dönemi yönetim kurulu çalışma raporu, denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşür gerekirse onaylama ve yönetim kuruluna ibra etmek, gelecek çalışma dönemi yönetim kurulu çalışma programını bütçe yönetmeliğini ve gelir gider belgelerini görüşüp onaylamak, şube yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.

b) Şube Yönetim Kurulu: Genel kurulca gizli oyla seçilen 5 asli ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu, üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip seçer. Şube yönetim kurulu şubenin icra organıdır.

Yönetim kurulu asli üyeliklerine, üç yılda bir seçim yapılır.

Çalışma usul ve esasları yönünden görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında Bilim Merkezi Geliştirme Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder. Şubeyi başkan veya seçeceği bir üye temsil eder. Genel merkez genel kurul toplantılarında şube, başkanı veya seçilen bu üye temsil edilir. Yönetim kurullarının temsil idare tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup derneği bağlatıcı muamele yapılamaz.

Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sari taahhütler, dava takip, feragat, kabul sulh ve ibra için merkez yönetim kurulundan yetki alınması mecburidir. Şubeler, merkez yönetim kurulunun, mevzuata, dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı düşmeyen talimat ve emirlerine uymaları zorunludur. Bütçe tasarıları, merkez genel kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel merkez yönetim kuruluna gönderilir ve merkez yönetim kurulunca tasvip veya tadil edilen hali ile genel kurula sunulur. Dernekler kanununa, dernek tüzüğü ve yönetmeliklerine göre tutulan defterler alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur. Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri vesair evrakı dernek genel merkezine zimmetle devir ve teslim edilir. Genel merkezin her türlü malumat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel kurul raporlarını otuz gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar. Her ay dernek genel merkezine talep, teklif, mali ve idari çalışma raporunu üç ayda bir, kaydı yapılan ve ayrılan üyelerin kimliklerini dernek merkezine yazılı olarak sunar. Şube yönetim kurulu uygulamalarının dernek merkezi ile uyumlu yürümesi için merkez yönetim kurulu ile gerekli ve yeterli iş birliği ve temasta bulunur. Şube personelini tayin eder ve gerektiğinde görevden alır.

c) Şube Denetleme Kurulu: Genel kurulca seçilen üç asli ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu üyeleri kendi başkanlarını seçer çalışma usul ve esasları yönünden Merkez denetleme kurulu işleyişine tabidir.

Madde 29: Şubenin Dernek Genel Merkezi İle İlişkileri

Şube kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme mali konularda genel merkez yönetim kurulunun denetimine tabidir. Genel merkez yönetim kurulu, şube genel kurulu ile yönetim kurulunun yasalara dernek ana tüzük ve şube yönetmelik hükümlerine aykırı bulunduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Alınan şube kararlarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya genel merkez yönetim kurulu yetkilidir.

IV. BÖLÜM

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 30: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50.00 TL, yıllık olarak ta 600 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7- Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 31: Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.

Gerekli görüldüğü hallerde yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 32: Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir

Yetki Belgesi Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Beyanname Verilmesi

Madde 33-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 34: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 35: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 36: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 37: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 38: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Bilim Merkezi Geliştirme Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Hüküm Eksikliği Madde 39-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 40: Kurucular

ADI ve SOYADI MESLEĞİ UYRUĞU

ERKAN KIRBAÇ YÜKSEK KİMYAGER T.C.
İSMAİL SEYRİK YÜKSEK EKONOMETRİST T.C.
CABİR PEKDEMİR BİLİŞİM UZMANI T.C.
DİDEM KARADUMAN BİYOLOG T.C.
THAMİ EL BOUKLAHARİ YÜKSEK FİZİKÇİ FAS
SELMA KAYAKÖY YÜKSEK KİMYAGER T.C.
KÜBRA ALVER PEDAGOG T.C.
FATİH UYAR KİMYAGER T.C

Madde 41: Bu tüzük 41 (kırkbir) maddeden ibarettir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı ve Soyadı Görev Unvanı
Erkan KIRBAÇ Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail SEYRİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Didem KARADUMAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Selma KAYAKÖY Yönetim Kurulu Asil üye
Thami EL BOUKHARİ Yönetim Kurulu Asil üye
Kübra ALVER Yönetim Kurulu Asil üye
Fatih UYAR Yönetim Kurulu Asil üye

04 Eylül 2018 696